به خاطر مصوبه جدید مجلس در اعتماد نوشتم: خوب كه شما آن دوران‌ها نبوديد؛ موج كوتاه راديو را كه به آرامي مي‌چرخاندي هر كشوري عليه كشور رقيبش سوت و ويژ ويژ مي‌فرستاد. بودجه خريد پارازیت از خرید فرستنده بيشتر بود. مهم‌تر نشنيدن بود تا رساندن پيام اینجا؛