به نامه سرگشاده جناب #توکلی، پاسخ سرگشاده می دهم، برای اینکه املاک تصاحب شده شهرداری به سرنوشت املاک بنیاد دچار نشده و مانند آقای #فتاح مجبور به عذرخواهی نشویم. جناب توکلی به شهرداری بیایند و پس از ملاحظه فهرست املاک، بازپس گیری هرکدام را که می توانند پیگیری و اطلاع رسانی کنند.