احیای دریاچه ارومیه تحقق یکی از بزرگترین وعده‌های دولت است