رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت: آموزش فقط یکی از کارکردهای مدرسه است؛ آموزش مجازی، جایگزین کاملی برای نهاد مدرسه نیست