کارنامه۱۰۰روزه مجلس حداقلي(البته منهاي"نظارت میدانی"كه به خرداد١٤٠٠هم ربطي ندارد!)کارآمدی آنرا براي حل معيشت نشان ميدهد!!براي نمونه وضعيت كميسيون حقوقی،نحوه انتصاب رؤسای دیوان محاسبات ومرکز پژوهشها،اخراج غيرقانوني نماینده گچساران،رد پيگيري رشوه دراملاك نجومي،توهين به دکترظریف و..