بله ما از معدود کشورهای جهان هستیم که علی رغم خطر کاهش جمعیت، ناباروری را بیمه کامل نمی کنیم، اما تمام هزینه های تغییر جنسیت را از طرف دولت پرداخت می کنیم. #فروتن