آقای #رئیس_جمهور به کجا می روی؟شما چند تخت آی سی یو مناسب برای اطفال در سطح کشور دارید که دستور حضور فرزندان مردم در مدارس حتی با رعایت ضوابط را صادر می کنید؟چند درصد بچه ها شما و اوامرتان را درک و مراعات می کنند؟ فریاد جامعه پزشکی را درآورده اید. @Rouhani_ir