ما یک سابقه نامطلوبی در امر گزینش از سالهای قبل در جاهای مختلف داشته‌ایم که معیارهای گزینش، معیارهای درستی نبوده است. مثلاً راجع به یک مسئله فقهیِ خیلی کمیاب که از یک فقیه هم بپرسند معلوم نیست بتواند جواب بدهد، از یک جوانی بپرسند که اگر جواب نداد، رد بشود. این کارها را نکنید!