معاون آموزش متوسطه در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران خبرداد؛ پخش برنامه‌های آموزش تلویزیونی ازشبکه‌های آموزش، معارف و چهار از امروز