امروز از همکاران در دانشکده پیرامون وضعیت مدرسه فرزندانشان پرسیدم: - مدرسه پیامک فرستاده تااول مهر نیایید؛ -ناظم گفته بچه ها را نفرستید ولی نگویید مدرسه گفته؛ -بمسئولیت خودتون بفرستین؛ -هیچکدام از امکانات را هنوز نتوانسته ایم جورکنیم؛ -هرسه پسرم رفتند(غیرانتفاعی)؛ -یکروز درهفته؛