امروز در روزنامه ایران از «حکایت تلخی و شیرینی سال جدید تحصیلی» نوشتم. فقط امیدوارم که ختم بخیر شود.