اولویّت نخست واصلی‌ترین دلیلِ تشکیل مجلس،قانون‌گذاری است؛ و نظارت، وفقِ قانون اساسی مختصّ سازمان بازرسی کل کشوردرقوه‌ی قضائیه میباشد.یکباردیگر قانون اساسی رابخوانید، شایدراه رااشتباه آمده باشید. تبدیل مجلس قانون‌گذاری به مجلسِ نظارتی،همان هدفی است که مشروعه‌ خواهان دنبال میکردند.