عناصر صهیونیستِ خبیثِ آمریکایی که با اسرائیلی‌ها همراهند -مثل همان یهودی‌ای که در خانواده ترامپ هم حضور دارد- متأسّفانه دارند علیه مصالح دنیای اسلام و مسائل منطقه با قساوت تمام کار میکنند؛ ما نباید به آنها کمک کنیم؛ و اماراتی‌ها به این مسئله کمک کردند.