چندی پیش با تنی چند از مدیران و کارشناسان #سازمان_فناوری_و_ارتباطات_شهرداری_تهران جلسه داشتم. سامانه #تهران_من و نگاهشان به #شهر_هوشمند و #نوآوری_شهری قابل تحسین بود. #شهر_به_مثابه_سازمان_اجتماعی و پذیرش #حقوق_شهروندی بنیان کاربود. به عنوان یک شهروند سپاس