اقای علم‌الهدی فرمایش کرده اند که اگر تبلت دست دانش اموزان بدهیم، ده برابر درس مدرسه، به مراکز فساد سر می زنند! بسوزه پدر تجربه!