ستاد ملی کرونا با مصوبه‌ای، نهادهای محلی و شهرداری‌ها را مکلف به تامین تجهیزات بهداشتی و ضدعفونی مداوم مدارس نماید. نماینده مراکز بهداشت و نماینده اولیا #دانش‌آموزان موظف به نظارت مستمر باشند و درصورت عدم رعایت ضوابط بهداشتی نسبت به عدم حضور دانش‌آموزان اتخاذ تصمیم نمایند.