پدرومادر باشی ودل داشته باشی بچه را در این کرونا بفرستی مدرسه؟