اوائل هفته گذشته سخنگوی دولت از برنامه ریزی بلند مدت توسعه اقتصادی کشور خبردادند.اواسط هفته،رئیس قوه مقننه برای رسیدگی به مشکلات مردم خوزستان به اهواز رفتند و رئیس قوه قضائیه هم همچنان پیگیر مشکلات اقتصادی کارگران. به این میگویند بومی سازی و "تفکیک قوای ایرانی-اسلامی".