درود. یک نمونه موفق مبتنی بر درگیر کردن خانواده قربانی، انتقال حس هم‌دلی وهم‌دردی به قربانی و خانواده‌اش و سازگار به فرهنگ محلی. سپاس از شما که تجربه‌تان را گفتید. البته تمایلتان به شعر هم در این موفقیت کم اثر نبوده.