اینکه مسئولان عالی‌رتبه مستقیم و رودررو در جریان مشکلات مردم قرار گیرند، بسیار به‌جا و پسندیده‌ است؛ اما اینکه پس از چهل سال با درد و رنج مردم عکس و فیلم یادگاری بگیرند نه در شأن مردم است نه در شأن مسئولان نظام.