سرشب یکی نوشت معاون خبرگزاری فارس خبر داده که ایه الله جنتی کرونا گرفته. اخر شب خداروشکر روابط عمومی شورای نگهبان تکذیب کرد وملتی را از ناراحتی بیرون آورد. همون سرشب به کرونا گفتم: چه غلطا!