رفتم سخنرانی دکتر #ناصر_مهدوی. هی تا می خواست از یزید و امام حسین حرف بزند، قسم و آیه میخورد که منظورم حرف سیاسی نیست و به من نگاه می کرد. وقتی تمام شد، معلوم شد من را با ماسک نشناخته. کلی غصه خورد. می گفت فکر کردم آخوند محله است و بیخود هی گفتم حرفم سیاسی نیست. چه میکنه ماسک!