مثل هرسال پر از حسرت اینم که چه زود دلمان تنگ برای «دهه ی اول» شد... #شب_جمعه