#فرهاد_احمدی رخت از جهان بست و به دیدار حق شتافت ولی، یادگارهایی به‌جای گذاشت که برای سالیان در این سرزمین خواهند درخشید. در این روزگاران که بناها کارکردهای خود را از دست داده و جریان #کالایی_شدن معماری را از معنا تهی ساخته، او در جستجوی #هویت و #اصالت بود https://t.me/AbbasAkhoundi/591…