خبری خوش برای تهران عزیز؛ بر‌اساس تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت نیرو منعقد‌ کردیم، بیش از ۴۰درصد نیاز آبی فضای سبز شهر تهران از پساب تصفیه‌خانه‌ها تأمین خواهدشد. این اتفاق مهم ضمن صیانت از منابع آب زیرزمینی و سطحی، اثرات زیست‌محیطی ماندگاری برای شهر تهران به ارمغان خواهدآورد.