رهبر انقلاب: این شبکه‌ی شاد بسیار چیز خوبی است منتها بایست مراقبت کنید تا موجب نشود جوان‌ها وارد فضای بی ‌بندوبار و رهای اینترنت بشوند و سرشان گرم بشود به چیزهای دیگری که هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ اعتقادی خطرهای بزرگی برای اینها دارد؛ این را باید پیش‌بینی و مراقبت کنید.