? اتومبیل را سر خیابان پارک کرد و وارد ساختمانی به ظاهر مسکونی شد که چند نفر کلافه و سر در گم منتظرش بودند. یک نفر که بیشتر از بقیه شاکی بود، با توپ و تشر گفت: "محمدآقا، این چه نقشه‌ای است که برای ما کشیده‌ای. چرا ما را حبس کردی. نه می‌گذاری وارد سپاه شویم، نه اجازه ورود به عملیاتی داریم. این مخفی کاری‌ها تا کی؟ بیست روز است که گشت میزنیم تو شهر و برمی‌گردیم تو این خانه تیمی."?بروجردی: خانه تیمی چه صیغه‌ای است. از همه طرف می‌زنند تو سر سپاه و پاسدارها. هیئت حسن نیت هنوز دنبال جمع کردن سپاه است. سران دمکرات پافشاری می‌کنند امنیت کردستان به ارتش سپرده شود. در جاده سردشت یک یگان ارتش کمین خورد و عده‌ای شهید شدند. چند روز دیگر جاده پاوه پاکسازی خواهد شد.آن جوان پرید وسط حرفش و گفت: "پس چرا حرفی نمیزنی؟ دهان‌مان قفل و بست دارد."?-بروجردی: منتظر متوسلیان هستم.- پس ما چی؟- از وقتی محمدنیا بخشدار جوانرود شد کارمان سرعت گرفت. ما به تدبیر شما شکی نداریم اما کمی اعتماد هم بد نیست.- بروجردی: قرار است شما فرماندار پاوه شوید.- فرماندار؟!جوان زد زیر خنده و بقیه هم با او همراه شدند.- یک استانداری مستقل؛ مبارک است. بی خود نیست همه از پاسدار جماعت وحشت دارند.- بروجردی: بچه‌ای؟ حکم شما را از وزیر کشور خواهیم گرفت. قرارشد استاندار انتخاب فرماندار و بخشدار شهرهای بحرانی را به ما بسپارد؛ با این شرط که از بچه‌های سپاه نباشند.- ولی من پاسدارم...