هدف ازنظارت درامورکشورو اجرای قوانین چیست؟میزان ومحدوده‌ی نظارت کدام است؟ومسئول آن کیست؟ تاکنون،تاثیرنظارت‌های فراوان در امرکشورداری چه بوده است؟ بااین میزان نظارت، چراو چگونه نابسامانی‌هاوفسادبه این مرحله رسیده اند؟چرا درقانون اساسی، نظارت-به جای مجلس-ذیل اصل١٧۴تبیین شده است؟و..