دلسوزان نظام مراقب تحرکات جاری در مجلس باشند و از تکرار پیچ تاریخی مشروطه به استبداد جلوگیری کنند.