جنگیدن! آرزو یا وظیفه؟حکّاکی های ای با عبای خاکستری?__________________