???...یاد باد آن روزگاران یاد باد.???.گردان مقداد لشگر ۲۷ محمد رسول الله ص سال۶۶ پادگان دو کوهه....