توضیحاتی درباره تلاش‌های بی‌پایه آمریکا در زمینه مکانیزم ماشهدر حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران گرامی در رابطه با ابعاد مختلف اقدام اخیر آمریکا در شورای امنیت توضیح دادم. اقدامی که چه از نظر حقوقی و چه از نظر سیاسی بی‌اساس و محکوم به شکست است.