سازوکارهای درون برجام فقط برای اعضای این توافقنامه قابل استفاده استآمریکا رسماً از برجام خارج شده و روشن است که نمی‌تواند از مکانیزم‌هایی که در برجام تعریف شده، از جمله مکانیزم ماشه استفاده کند.