آنچه امروز کشور به آن نیاز دارد، وحدت و یکپارچگی استدر پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گرامی، عرض کردم که باید رقابت‌های سیاسی را به روزهای انتخابات محدود کنیم و در سایر ایام همه برای آبادانی و توسعه کشورمان دست به دست هم دهیم. این ضرورت این روزها که در مصاف با تحریم و بیماری کرونا هستیم، بیش از همیشه احساس می‌شود.