به یاد پدر حقوق ایران پیش بینی ها و هشدارهایی که به آن توجهی نشد. #دکتر_کاتوزیان