.«معرفی کتاب ماه محرّم»نام کتاب: كتاب روضهپدیدآورنده: محمّد حقّىگزیده‌ی مستند از اولین مقتل فارسی. کتابی که بعد از قریب به پانصد سال مورد بازنگری محققانه قرار گرفته و غبار از چهره‌اش زدوده شده.برای تهیه‌ی کتاب‌و توضیحات کامل‌تر به صفحه‌ی مراجعه نمایید.