سرخط اخبار هفتگی معاونت زنان و خانوادهسه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹؛ آنچه می شنوید مهم ترین خبرهای هفته اخیر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است.