نقش زنان در احیا، حفظ، ترویج و انتقال سینه به سینه و شفاهی میراثِ معنویِ ناملموس بی بدیل است؛ سنت خون بس می تواند نماد صلح باشد، مشروط به آنکه وجه المصالحه آن زنان و دختران نباشند و تا زمانی که از آن، صرفا این شکل سنتی از خشونت علیه آنها تبادر به ذهن نشود!