#عدالت و #مواسات، دو بال پروازند. #قطبی‌سازی میان این دو مفهوم هم صحیح نیست. عدالت، عمدتا معطوف به حاکمیت و مواسات مربوط به اخلاق فردی است. دوره هیچکدام،هیچ وقت تمام نمی‌شود.