طرح «قرارگاه تحول مجلس» و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در اولین ماه‌های شروع به‌کار مجلس یازدهم نشانگر برنامه‌ریزی‌ قبلی برای استفاده از فرصت مجلس یکدست برای بی‌خاصیت‌ترکردن مجلس و رئیس جمهوری و ناقض اصول زیربنایی جمهوری اسلامی است؛ یکی بر سر شاخ بود و بن می‌برید.