کتاب آبروی از دست رفته کاترینا بلوم هاینریش بل را خواندم. ماجرای پلیس و همکاری روزنامه های زرد است که به حریم مستخدم ساده ای وارد می شوند. تصادفی رهبر تروریستها یک شب پیش او بوده و آن قدر از این اتفاق و دادگاه و پلیس و روزنامه آسیب می بیند که در نهایت انتقام می گیرد.