هرچقدر بینی جلیلی را درازتر بکشید، کسی یاد پینوکیو نمی‌افتد؛ چراکه صادقانه نظرش درباره برجام را گفت که «نمی‌شود» و نشد! شما که نام #بازندگی برای روزنامه‌تان برازنده‌تر است، این کاریکاتور را برای آن بازنده همیشگی بکشید که با کلیدواژه «می‌شود»، دلتان را خوش کرد و سرتان کلاه گذاشت!