واقعیت اینه که با رفع تحریم و ورود میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی هم مشکل این مردم حل نمی‌شود. مشکل اصلی در طراحی نظام رفاهی و توزیعی کشور است. تا وقتی جریان چپ عدالتخواهی در ساختار سیاسی کشور برای بسط و گسترش نظام رفاهی ظهور نکند، وضعیت به همین منوال خواهد بود.