رئیس دفتر رئیس‌جمهوری: متاسفانه در ایران اینطور است کسانی که در انتخابات با هم رقابت می کنند و برخی از گروه های سیاسی، بعد از پایان انتخابات به جای اینکه برای کمک به ساختن کشور با یکدیگر همکاری و همراهی کنند، همواره تا چهار سال بعد منتقد می‌مانند و دنبال این هستند که تخریب کنند