مناجاتنامه سابقیخداوندا لباس رزم پوشیدم تا در راه اعتلای اسلام قدم بردارم از تو میخواهم که مرا موفق و پیروز گردانی. پروردگارا مرا جزء سپاهیان قرار بده و از آنچه مرا در رسیدن به دین باز میدارد یاریم کن.