مرد تر از شهدا??‌‌این فرزندان شهدا هستن که فردا?وارد جامعه میشوند چه جوابی در مقابل چهره مات و گنگ آنها برای هزاران سوال بی جوابی که در ذهنشان هست داریم‌؟میخواهیم چه بگوییم ؟؟?بگوییم برای گسترشرفرهنگ پدرانتان چه کردیم؟جوابگوی شهدا که درقیامت هستیم کنار..!!?جواب فرزندانشان را در این دنیا چگونه بدهیم؟؟‌‌ ‌‌پیج مارا دنبال کنید ‌_________________________________ ______________________________________