‌سال۱۳۶۱ مقر_لشگر_علی_ابن_ابی_طالب_ایستاده از چپ: نشسته از چپ: رامندی‌‌