خواهران پشتیبانی/گویاسازی عکس های دفاع مقدس-پشتیبانی -حفظ-آثار-ورامین