در زمان غیبت به کسی منتظر میگویند که منتظر شهادت باشد.شهید مهدی زین الدین