‏به یاری خدا، ‎ از استان خوزستان برای پیگیری حل مشکلات مردم مقاوم و صبور این منطقه آغاز شد.امیدوارم با فهم بدون واسطۀ مشکلات و به کار گیری توان نمایندگان محترم استان و همکاری مسئولان اجرائی محلی و ملی، بتوانیم برای حل مشکلات مردم، اقدامات ملموس وموثری به انجام رسانیم.